POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na czym nam zależy?

Ochrona danych osobowych jest ważnym aspektem branym przez nas pod uwagę w organizacji „Livespace” sp. z o.o. i świadczeniu przez nas usług. Celem „Livespace” sp. z o.o. jest przejrzyste i rzetelne przetwarzanie danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych przez „Livespace” sp. z o.o. i prawa przysługujące podmiotom danych zostały określone w niniejszej Polityce Prywatności.

Wdrożyliśmy zatem przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) w zakresie naszej działalności i przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o zasady zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celów przetwarzania danych i ich minimalizacji, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności, poufności i rozliczalności.

Mamy nadzieję, że w niniejszej Polityce Prywatności znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące ochrony Twoich danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych wątpliwości, zawsze możesz się z nami skontaktować pisząc na adres mailowy: ochronadanych@livespace.io.

Bezpieczeństwo Twoich danych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem. Stosujemy zabezpieczenia techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Twoich danych m.in. dostęp do naszej aplikacji możliwy jest wyłącznie poprzez szyfrowane połączenie SSL, autoryzowane odpowiednim certyfikatem.

Kto jest Administratorem Twoich Danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest „Livespace” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(02-516) przy ul. Tadeusza Rejtana 17/38, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000358766, posiadająca numer NIP: 5213568709; numer REGON: 142447001, o kapitale zakładowym w wysokości 6.250,00 zł, dalej jako „Livespace” lub „Administrator Danych”.

Jakie są cele, kategorie i podstawy prawne przetwarzania Twoich Danych?

Livespace przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie zależnym od celów ich przetwarzania co z kolei determinuje podstawę prawną legitymizującą ich przetwarzanie.

Założenie konta w celu uzyskania dostępu do naszej usługi (aplikacji)

Cel przetwarzania

W celu umożliwienia Ci dostępu do naszej usługi (korzystania z aplikacji) musimy zidentyfikować Ciebie jako odrębnego użytkownika i otrzymać dane kontaktowe, na które będziemy mogli komunikować się z Tobą.

Kategorie danych

Dane, które zbieramy w tym celu to Twoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa firmy) oraz kontaktowe (adres e-mail, telefon).

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy oraz do wykonania umowy.

Podanie niektórych Twoich danych jest niezbędne do założenia konta. Jeżeli nie podasz danych osobowych oznaczonych przez nasz system jako obligatoryjne, nie będziesz mógł/a założyć u nas konta i korzystać z naszej aplikacji. Podanie danych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest warunkiem korzystania przez Ciebie z naszych usług.

Świadczenie usługi dostępu i bezproblemowego korzystania z aplikacji

Cel przetwarzania

Chcemy świadczyć Ci usługi dostępu i korzystania z aplikacji w sposób jak najbardziej przyjazny i efektywny. Potrzebujemy Twoich danych aby móc obsługiwać dedykowane Ci konto.

Kategorie danych

Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane związane z korzystaniem z aplikacji i naszej strony internetowej (dane dotyczące Twojej aktywności w aplikacji i na stronie, Twojej historii logowania, przeglądania, sesji, adresu IP, dane dotyczące Twojej przeglądarki internetowej i systemów operacyjnych).

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy.

Podanie niektórych Twoich danych jest niezbędne do korzystania z naszych usług. Jeżeli nie podasz danych osobowych oznaczonych przez nasz system jako obligatoryjne, nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie naszych usług/udostępniać Ci niektórych funkcjonalności. Podanie danych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest warunkiem korzystania przez Ciebie z naszych usług.

Zapewnienie funkcjonalności i bezpieczeństwa naszych usług

Cel przetwarzania

Chcemy na bieżąco udoskonalać świadczone przez nas usługi i poprawiać ich funkcjonalność i bezpieczeństwo. Dzięki nim będziemy mogli ulepszać naszą aplikację o nowe modyfikacje i funkcje. Chcielibyśmy również informować Cię o wprowadzanych zmianach, żebyś mógł/a korzystać z naszej aplikacji w jak najbardziej optymalny sposób.

Kategorie danych

Twoje dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz dane związane z korzystaniem z aplikacji i naszej strony internetowej (dane dotyczące Twojej aktywności w aplikacji i na stronie, Twojej historii logowania, przeglądania, sesji, adresu IP, dane dotyczące Twojej przeglądarki internetowej i systemów operacyjnych).

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie ustawicznego udoskonalania świadczonych przez nas usług.

Kontakt z Tobą – odpowiedzi na pytania, skargi i wnioski

Cel przetwarzania

Zależy nam na komunikacji z Tobą i Twoim zadowoleniu z oferowanych przez nas usług. Dlatego też chcielibyśmy mieć możliwość kontaktowania się z Tobą i reagowania na jakiekolwiek Twoje pytania, skargi czy wnioski związane ze świadczeniem przez nas usług.

Kategorie danych

Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane o korzystaniu przez Ciebie z naszych usług, dane będące przedmiotem Twoich zapytań, skarg czy wniosków.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie pozostawania z Tobą w kontakcie i udzielania pomocy/odpowiedzi na Twoje pytania.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń

Cel przetwarzania

Na podstawie świadczonych przez nas usług może pojawić się konieczność wyjaśnienia stanu faktycznego lub prawnego w celu ustalenia i ewentualnego procedowania w sprawie roszczeń wynikłych z korzystania z naszych usług.

Kategorie danych

Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, inne dane niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie ewentualnego zabezpieczenia roszczeń i ich dochodzenia przed sądami lub innymi odpowiednimi instytucjami państwowymi.

Marketing naszych usług

Cel przetwarzania

Jesteśmy firmą prowadzącą działalność biznesową dla klientów biznesowych – ważnym elementem każdej tego typu aktywności jest marketing własny świadczonych usług. Dlatego też wykorzystujemy dane naszych klientów, użytkowników aplikacji jak i osób zapisanych na listę newslettera/otrzymujących od nas ebooki i inne materiały informacyjne lub reklamowe, do własnych działań marketingowych, w szczególności poprzez ich informowanie o organizowanych przez nas szkoleniach czy wydarzeniach.

Kategorie danych

Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane dotyczące Twojej aktywności na naszym serwisie.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie marketingu naszych usług.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie Twoich danych.

Profilowanie

W oparciu o posiadane o Tobie dane osobowe dokonujemy oceny, czy byłbyś zainteresowany konkretnym materiałem reklamowym lub informacyjnym i na tej podstawie wysyłamy go do Ciebie bądź nie. Chcemy jak najbardziej efektywnie odpowiadać na Twoje potrzeby i sprostać Twoim preferencjom.

Rekrutacja

Cel przetwarzania

Jeżeli jesteś kandydatem do pracy, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Może zdarzyć się, że zaproponujemy Ci przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. W takim przypadku poprosimy Cię o wyrażenie zgody na taki cel przetwarzania Twoich danych osobowych.

Kategorie danych

Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, imiona rodziców, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jeżeli w CV podajesz nam dodatkowe dane osobowe, wyrażasz zgodę na przetwarzanie ich przez nas w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przystępując do konkretnego procesu rekrutacyjnego występujesz z inicjatywą podjęcia przez nas działań w zakresie niezbędnym do ewentualnego zawarcia umowy o pracę.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie prowadzenia konkretnego procesu rekrutacyjnego.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie Twoich danych w przypadku podania przez Ciebie dodatkowych danych osobowych lub na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Zatrudnienie/inne formy współpracy

Cel przetwarzania

Jeżeli jesteś naszym pracownikiem lub współpracownikiem, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji tej współpracy oraz wywiązania się z nałożonych na nas obowiązków jako pracodawca lub zleceniodawca, w szczególności dla celów rozliczeniowych, archiwizacyjnych, księgowych, ochrony ewentualnych roszczeń.

Kategorie danych

Twoje dane kontaktowe, identyfikacyjne, dla potrzeb rozliczeniowych i ewidencyjnych.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – jeżeli jesteś naszym pracownikiem lub zleceniobiorcą, w określonych przypadkach przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na nas jako pracodawców lub zleceniodawców.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jeżeli zawarłeś z nami umowę jako nasz współpracownik, przetwarzanie Twoich danych może okazać się niezbędne dla wykonywania tej umowy.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w uzasadnionych przypadkach przetwarzanie Twoich danych osobowych może być podyktowane naszymi prawnie uzasadnionymi interesami, np. w przypadku podjęcia ewentualnej obrony roszczeń powstałych na podstawie łączącego nas stosunku pracy/współpracy.

Biznesowa współpraca

Cel przetwarzania

Współpracując ze sobą w ramach wykonywania wspólnych projektów, świadczenia sobie nawzajem usług lub dostarczania produktów lub rozwiązań, przetwarzamy Wasze dane jako naszych partnerów biznesowych. Jest to nam niezbędne do realizacji kontraktów, prowadzenia biznesu, wzajemnego rozwoju naszej działalności.

Kategorie danych

Twoje dane osobowe oraz Twoich pracowników/współpracowników: kontaktowe, identyfikacyjne, niezbędne dla celów rozliczeniowych, wykonania usług/dostarczenia produktów lub rozwiązań.

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jeżeli zawarłeś z nami umowę jako partner biznesowy, przetwarzanie Twoich danych może okazać się niezbędne dla wykonywania tej umowy.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie np. podjęcia ewentualnej obrony roszczeń powstałych na podstawie łączącego nas stosunku współpracy, celów marketingowych.

Okres przechowywania Twoich danych

Jeżeli założysz konto na naszej stronie internetowej, Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres jego ważności jak i przez następne 6 miesięcy, dla celów świadczenia usługi w postaci dostępu i korzystania z aplikacji jak i dla celów marketingowych. Po upływie tego terminu Twoje dane będą przechowywane wyłącznie dla celów rozpatrywania skarg i roszczeń związanych z świadczonymi przez nas usługami, przez określony przepisami prawa okres przedawnienia tych roszczeń.

Jeżeli jesteś kandydatem do pracy Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, a następnie w przypadku zatrudnienia Cię/rozpoczęcia z Toba współpracy, będą przetwarzane przez okres przechowywania danych pracowników/współpracowników. Jeżeli Twoja kandydatura nie zostanie rozpatrzona pozytywnie lub jeśli wyraziłeś zgodę na przyszłe rekrutacje, Twoje dane będą przechowywane w naszej bazie przez okres 3 lat od otrzymania od Ciebie CV.

Jeżeli jesteś naszym pracownikiem/współpracownikiem Twoje dane będą przechowywane przez okres naszej współpracy, a następnie, w zakresie i przez czas wyznaczony przepisami prawa.

Jeżeli jesteś naszym partnerem biznesowym to Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres łączącej nas współpracy, a następnie przez określony przepisami prawa okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych będziemy je przechowywać przez okres zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec tego celu przetwarzania przez nas Twoich danych bądź cofnięcia Twojej zgody w tym zakresie, w zależności na której podstawie przetwarzamy Twoje dane.

Po upływie w/w terminów Twoje dane zostaną przez nas usunięte.

Źródło pochodzenia Twoich danych osobowych

Co do zasady dane osobowe otrzymujemy od Ciebie – gdy uzupełnisz formularz rejestracyjny lub dokonasz czynności związanych z wykreowaniem i przekazaniem nam Twoich danych. Może jednak zdarzyć się, że Twoje konto w naszej aplikacji zostanie założone przez inną osobę, np. Twojego pracodawcę czy współpracownika. W takim przypadku Twoje wstępne dane rejestracyjne zostaną nam przekazane właśnie przez osobę zakładającą Twoje konto.

Wykorzystanie Twoich danych pochodzących z usług Google

Wykorzystywanie Livespace’a i przekazywanie do innych aplikacji informacji otrzymanych z interfejsów API Google będzie zgodne z polityką dotyczącą danych użytkownika usługi Google API, w tym z wymogami dotyczącymi ograniczonego wykorzystania.

Cel przetwarzania

Chcemy udostępnić Ci możliwość zintegrowania naszych usług z usługami świadczonymi przez Google. Integracja polega na synchronizacji Twojego kalendarza Google z kalendarzem w Livespace, a także na synchronizacji poczty email. Oznacza to, że aplikacja potrzebuje odczytywać i modyfikować wydarzenie w Twoim kalendarzu, odczytywać Twoje wiadomości na koncie Gmail, a także wysyłać wiadomości i zapisywać wiadomości wysłane z Livespace. Dzięki temu możliwe będzie szybkie i efektywne synchronizowanie danych. Dane nie będą wykorzystywane do wyświetlania reklam ani w żadnym innym celu niezwiązanym ze świadczeniem usługi.

Kategorie danych

Podstawowe dane Twojego konta Google (nazwa, adres email), treści, nagłówki oraz załączniki wiadomości email odczytywanych z konta Gmail oraz dane nowych wiadomości email tworzonych i wysyłanych z wykorzystaniem konta Gmail.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy.bPodanie niektórych Twoich danych jest niezbędne do pełnego skorzystania z naszych usług w zakresie zintegrowania ich z usługami Google.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przekazywane przez Livespace, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji celów Livespace, zgodnie z odpowiednią podstawą prawną. Do aktualnych kategorii odbiorców Twoich danych osobowych należą:

– Operatorzy centrów danych;

– Usługodawcy serwisów chmury internetowej;

– Usługodawcy świadczący usługi dostępu do nowych technologii i reklamy internetowej;

– Usługodawcy świadczący usługi reklamowe;

– Podmioty świadczące obsługę prawną i księgową;

Livespace może również udostępniać Twoje dane osobowe w wypadku zgłoszenia żądania uprawnionych organów państwowych, w zakresie i na podstawie określonych przepisami prawa.

Gdzie przekazujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako „EOG”) jak i poza nim (do Państw Trzecich).

Przekazanie Twoich danych osobowych do Państw Trzecich może nastąpić jedynie pod warunkami określonymi w rozdziale V RODO, do krajów wobec których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO.

Możesz uzyskać kopię Twoich danych osobowych, które przekazujemy do Państw Trzecich jak i informację o miejscu ich udostępnienia, pisząc do nas na adres mailowy: ochronadanych@livespace.io.

Twoje prawa jako podmiotu danych osobowych związane z ich przetwarzaniem

Livespace przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami i szanując Twoje prawa związane z ich przetwarzaniem. W celu realizacji któregokolwiek z niżej wymienionych praw, możesz skontaktować się z nami:

 • pisząc do nas na adres mailowy: ochronadanych@livespace.io;
 • pisząc do nas na adres korespondencyjny:
  Livespace sp. z o.o., ul. Tadeusza Rejtana 17/38, 02-516 Warszawa.

Możesz kontaktować się z nami w wyżej wymieniony sposób również w celu zgłoszenia skarg, zapytań, wniosków lub jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Gdy skontaktujesz się z nami w sprawie któregokolwiek z Twoich praw jako podmiotu danych, poinformujemy Cię o podjętych działaniach najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od otrzymania Twojej informacji. Jeżeli skomplikowany charakter Twojego żądania lub liczba żądań uniemożliwi Livespace udzielenie informacji w tym terminie, powiadomimy Cię o tym podając przyczynę opóźnienia. W takim przypadku dołożymy wszelkiej staranności aby jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi.

Prawo dostępu do danych

Na podstawie tego prawa możesz uzyskać od nas informację, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli tak się dzieje, to masz prawo do uzyskania:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawie do żądania od Administratora Danych sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz jeżeli dane są przekazywane poza Unię Europejską informacji o zabezpieczeniach stosowanych przy przekazywaniu tych danych – informacje te reguluje niniejsza Polityka Prywatności;
 • kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania lub uzupełnienia podanych przez Ciebie danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo do usunięcia Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś daną zgodę, a brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych osobowych;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Twoje dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega Livespace.

W niektórych przypadkach, pomimo zgłoszenia przez Ciebie wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych, możemy być zobowiązani do ich dalszego przechowywania, w zakresie niezbędnym do celów wywiązania się z prawnego obowiązku lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – Livespace ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas potrzebny do sprawdzenia ich prawidłowości;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem i zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów przetwarzania ich przez Livespace, ale potrzebujesz ich w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, wtedy ograniczenie przetwarzania następuje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania występujące po stronie Livespace są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, by następnie przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Możesz również zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Livespace bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Realizacja prawa do przenoszenia danych może doznać ograniczenia w przypadku gdyby miała niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, gdy oparte jest ono na prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku zasadności Twojego sprzeciwu i braku innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, Twoje dane nie będą przetwarzane przez Livespace.

W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, Twoje dane nie będą przetwarzane przez Livespace w tym celu.

Prawo do cofnięcia zgody

Udzielanie jakiejkolwiek zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Livespace jest dobrowolne i masz prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Livespace dokonało na tej podstawie przed wycofaniem zgody.

Prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub jego następcy prawnego, jeżeli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza Twoje prawa.

Zmiany w Polityce Prywatności

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, aktualizujemy zarówno funkcjonalność świadczonych przez nas usług jak i wewnętrznych regulacji, które mają zapewniać ich bezpieczeństwo. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Polityki Prywatności będą ogłaszane i udostępniane na naszej stronie internetowej. O istotnych zmianach niniejszej Polityki Prywatności zostaniesz przez nas poinformowany w odrębnej wiadomości e-mail, jeżeli podałeś/aś nam adres mailowy.

Wewnętrzne regulacje wdrożone przez Livespace

Oprócz niniejszej Polityki Prywatności zasady funkcjonowania Livespace zostały opisane w Regulaminie (https://www.livespace.io/files/pl/Livespace_regulamin.pdf) i Polityce plików cookies (https://www.livespace.io/files/pl/Livespace_polityka_plikow_cookie.pdf).