W Livespace istnieje możliwość zdefiniowania dla kogo mają być widoczne kontakty, szanse sprzedaży oraz przestrzenie. Możemy wybrać jeden z trzech wariantów widoczności obiektów:

 • publiczny – każdy użytkownik widzi obiekt na listach, ma dostęp do jego profilu oraz wszystkich informacji,
 • niepubliczny – każdy użytkownik widzi obiekt na listach dla użytkownika z podstawowym zakresem informacji, ale nie ma dostępu do profilu i szczegółowych informacji o obiekcie. Pełny dostęp do profilu ma tylko Opiekun.
 • ukryty – żaden użytkownik poza Opiekunem nie widzi obiektu na listach i nie ma dostępu do jego profilu.

Administrator może zadecydować z jaką widocznością będzie można dodawać kontakty, szanse sprzedaży oraz przestrzenie.

Ustawienia widoczności

Aby zdecydować o ustawieniu widoczności obiektów, należy przejść do Ustawień konta > Uprawnienia > Widoczność > Kontakty.

W tym miejscu można włączyć możliwość dodawania kontaktów z określoną widocznością oraz zadecydować, która opcja będzie domyślną przy tworzeniu nowego obiektu.

Analogicznie, podobne ustawienia można wprowadzić dla szans sprzedaży oraz przestrzeni, przechodząc do odpowiednich zakładek.

Rozszerzanie widoczności dla innych użytkowników

Jeśli chcemy rozszerzyć uprawnienia dla innych użytkowników, możemy ich zaprosić jako Uczestników do kontaktu, szansy sprzedaży lub przestrzeni. Aby zdefiniować uprawnienia dla roli Uczestnika należy przejść do Ustawień konta >  Uprawnienia > Dostępy i wybrać opcję Edytuj przy roli Uczestnika.

W kolejnym kroku należy zdefiniować jaki zakres uprawnień ma mieć Uczestnik, oddzielnie dla osoby, firmy, szansy sprzedaży oraz przestrzeni.

Manager zespołu ma dostęp do kontaktów, szans sprzedaży oraz przestrzeni, których opiekunem jest użytkownik z jego zespołu. Nie ma zatem konieczności dodatkowego zapraszania go do tych obiektów.

Domyślnie zaproszeni Uczestnicy

Aby uniknąć konieczności każdorazowego zapraszania innych użytkowników jako Uczestników, istnieje możliwość zdefiniowania użytkowników domyślnie zaproszonych. Dzięki temu, przy dodawaniu nowego kontaktu lub szansy sprzedaży, wartość w polu Uczestnik zostanie automatycznie uzupełniona. Aby zdefiniować domyślnie zaproszonych użytkowników należy przejść do Ustawień konta >  Uprawnienia > Dostępy i wybrać opcję Edytuj przy roli Uczestnika, a następnie wybrać odpowiednich użytkowników w polu Domyślnie zaproszony, oddzielnie do osoby, firmy oraz szansy sprzedaży. Istnieje możliwość wyboru jednego użytkownika, kilku użytkowników niezależnie od zespołu, do którego należą oraz całych zespołów.

Przydzielanie dostępu do pojedynczego obiektu

Jeśli chcemy przydzielić dostęp określonym użytkownikom do pojedynczego kontaktu lub szansy sprzedaży, możemy to zrobić w szybki sposób przechodząc do profilu kontaktu lub szansy sprzedaży i wybierając opcję Edytuj, która znajduje się w sekcji informacyjnej po lewej stronie profilu. W kolejnym kroku należy wybrać odpowiednich użytkowników w polu Uczestnik.

Przydzielanie dostępu do wielu obiektów jednocześnie

Aby zmienić Uczestnika w wielu kontaktach lub szansach sprzedaży jednocześnie należy:

 1. przejść do zakładki Kontakty lub Szanse sprzedaży,
 2. wybrać opcję Operacje na liście,
 3. zaznaczyć elementy, dla których chcemy zmienić Uczestnika,
 4. wybrać opcję Zmień użytkownika,
 5. z rozwijanej listy wybrać rolę Uczestnika oraz użytkowników, którym chcemy ją przydzielić.

Zobacz również: 

Jak skonfigurować uprawnienia.

Przykładowa konfiguracja dostępów w zespole.

Livespace umożliwia niemal dowolną konfigurację w zakresie dostępów i uprawnień użytkowników do danych umieszczonych w CRM. Dzięki temu odzwierciedlisz faktyczną strukturę swojej organizacji wraz z obowiązującymi poziomami dostępu.

Scenariusz:

 • W firmie funkcjonują 3 zespoły sprzedażowe.
 • Każdy handlowiec ma wgląd do wszystkich kontaktów w obrębie swojego zespołu.
 • Handlowiec może edytować tylko te kontakty, których jest bezpośrednim opiekunem.

Konfiguracja:

 • W pierwszym kroku należy włączyć możliwość dodawania ukrytych kontaktów oraz określić, aby przy dodawaniu nowych osób i firm, były one domyślnie dodawane jako ukryte. W tym celu należy przejść do Ustawień konta > Uprawnienia > Widoczność.

 • Konfiguracja roli Opiekun.
  Aby opiekun miał możliwość edycji swoich kontaktów, należy przejść do Ustawień konta > Uprawnienia > Dostępy, wybrać opcję Edytuj przy roli Opiekun, a następnie zaznaczyć uprawnienie Edytowanie osoby i Edytowanie firmy w miejscach do tego przeznaczonych. Czynność tę powtarzamy zarówno dla Osób jak i Firm.
  Wartość w polu Opiekun została już domyślnie zdefiniowana. Dzięki temu będzie nim zawsze użytkownik dodający dany obiekt do CRM, bez konieczności każdorazowego ustawiania tego parametru.
 • Konfiguracja roli Uczestnik
  Chcemy, aby Uczestnik, czyli ktoś zaproszony do kontaktu (na przykład kolega z zespołu) nie miał możliwości edycji kontaktu, którego nie jest Opiekunem. W tym celu należy przejść do Ustawień konta > Uprawnienia > Dostępu, wybrać opcję Edytuj przy roli Uczestnik, a następnie usunąć zaznaczenie przy uprawnieniu Edytowanie Osoby/Firmy. Czynność tę powtarzamy zarówno dla Osób jak i Firm.
  Podobnie jak w przypadku Opiekuna, wartość w polu Uczestnik jest już domyślnie zdefiniowana. W tym przypadku jest to zespół użytkownika, który dodaje kontakt lub szansę sprzedaży do Livespace, więc nie ma potrzeby definiowania tego przy dodawaniu nowego kontaktu lub szansy sprzedaży.

Podsumowanie

Dzięki takim ustawieniom każdy z użytkowników ma dostęp do kontaktów swojego zespołu, ale tylko Opiekun ma możliwość ich edycji. Jednocześnie użytkownicy z pozostałych zespołów nie mają do nich żadnego dostępu.

Potrzebujesz więcej? Obejrzyj nagranie:

Zobacz także:

Jak skonfigurować uprawnienia?

Widoczność kontaktów i szans sprzedaży

Uprawnienia w Livespace mogą różnić się w zależności od roli, jaką użytkownik pełni w Livespace. Dodatkowo mogą one zostać rozszerzone w zależności od poziomu dostępu, jaki zostanie nadany użytkownikowi w danym obiekcie, czyli na przykład szansie sprzedaży, czy zadaniu.

Zespoły

Strukturę organizacyjną swojej firmy odzwierciedlisz dzięki opcji Zespoły.

 1. Aby dodać zespół przejdź do Ustawienia konta > Użytkownicy > Zespoły wciśnij Dodaj zespół.
 2. Następnie uzupełnij dane w formularzu. Wpisz nazwę zespołu i zespół nadrzędny. Przypisz użytkowników do tego zespołu oraz określ ich role.

Role w zespołach

W Livespace domyślnie występują trzy role użytkowników w zespole. Konfiguracja jest dostępna dla administratora z poziomu Ustawień konta > Użytkownicy > Role.

 • Administrator – ma dostęp do wszystkich opcji, uprawnień tej roli nie można zmieniać.
 • Manager.
 • Użytkownik.

Poprzez konfigurator decydujesz o tym, jakie czynności może wykonywać Manager, czy Użytkownik w ramach wybranego obiektu. Możesz na przykład managerom umożliwić edytowanie i usuwanie wpisów na tablicy, a użytkownikom – nie.

Jak ustawić uprawnienia dla poszczególnych ról w zespole?

Przejdź do Ustawienia konta > Użytkownicy > Role  wybierz Edytuj w kolumnie Akcje

W dostępnej sekcji uprawnień ujrzysz listę obiektów, typu Osoby, Firmy, Zadania. W tym miejscu możesz dowolnie konfigurować uprawnienia.

Dostęp do obiektów

Nadając użytkownikowi lub zespołowi określony dostęp do szansy sprzedaży, firmy, czy osoby, możemy rozszerzyć jego uprawnienia w ramach tego obiektu.

Dostęp skonfigurujesz w Ustawieniach konta > Uprawnienia > Dostępy.

 • Autor
 • Odpowiedzialny
 • Opiekun
 • Uczestnik

Powyższe dostępy zależą od obiektu, na przykład do kontaktów – firm i osób – dostęp mają opiekunowie oraz uczestnicy.

Jak ustawić dostępy do poszczególnych obiektów?

Przejdź do Ustawienia konta >  Uprawnienia > Dostępy i wybierz Edytuj w kolumnie Akcje przy nazwie roli w obiekcie, której uprawnienia chcesz zmodyfikować

Zaznacz wybrane uprawnienia i Zapisz

Jak ustawić domyślne dostępy przy dodawaniu nowych kontaktów/szans sprzedaży/przestrzeni?

Widoczność pozwala na określenie, którzy użytkownicy będą widzieć kontakty i szanse na liście, lub w wyszukiwarce.
Publiczne kontakty i szanse są widoczne dla wszystkich użytkowników w pełnym zakresie, niepubliczne dla wszystkich użytkowników w ograniczonym zakresie (na liście), a ukryte tylko dla zaproszonych użytkowników (np. uczestników).

Aby ustawić widoczność poszczególnych obiektów przejdź do Ustawień konta > Uprawnienia > Widoczność  wybierz zakładkę Kontakty, Szanse sprzedaży lub Przestrzenie i włącz możliwość dodawania wybranych opcji widoczności.

Wybierz, jaka widoczność będzie domyślna podczas dodawania kontaktów, szans sprzedaży, czy przestrzeni.

Zmiana użytkownika w obiekcie

Gdy wszystkie uprawnienia zostaną nadane warto zweryfikować, ewentualnie zmienić użytkowników, którzy mają dostęp do poszczególnych obiektów. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 1. Poprzez edycję.

Po wciśnięciu Pokaż szczegóły możesz także dodać uczestników do obiektu lub ich z niego usunąć.

2. Przy użyciu operacji na liście (np. dla masowej edycji).

Po wciśnięciu Zmień użytkownika wybierz, którą rolę chcesz edytować, wybierz nowego użytkownika, który ma pełnić tę rolę oraz Zapisz.

Przykład zastosowania uprawnień

Uprawnienia nadane w związku z rolami oraz obiektami sumują się, co opisaliśmy na przykładzie:

Przykład konfiguracji:

 1. Użytkownik systemowo nie może usuwać szans sprzedaży.
 2. Uczestnik nie może usuwać szans sprzedaży.
 3. Opiekun może usuwać szanse sprzedaży.

Przykład działania:

W tym przypadku Użytkownik zaproszony do szansy sprzedaży jako Uczestnik, nie będzie mógł jej usunąć. Natomiast Użytkownik przypisany do wybranej szansy sprzedaży jako Opiekun, będzie mógł tę szansę usunąć.

 

Zobacz także:
Przykładowa konfiguracja dostępów
Widoczność kontaktów i szans sprzedaży

W Livespace możesz w prosty sposób zaimportować dane (na przykład bazę kontaktów) zarówno z pliku o rozszerzeniu .csv, .ods lub .xls, czyli standardowego arkusza programu Excel.

Jak wykonać import?

 1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
 2. Z menu po lewej stronie wybierz Import i eksport.
 3. Naciśnij Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.
 4. Przeciągnij plik z danymi do zaimportowowania do CRM, lub nacisnąć na Dodaj plik.Import - dodawanie plików
 5. Po dodaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze. Część pól zostanie automatycznie rozpoznana i oznaczona kolorem zielonym. Możesz na tym etapie dowolnie zarządzać przypisaniem.
 6. Postęp importu możesz śledzić z poziomu Ustawień konta. Po zakończeniu – otrzymasz powiadomienie.

Zasady łączenia danych z istniejącymi w CRM

Jeśli na Twoim koncie są już wcześniej dodane kontakty i szanse sprzedaży, wykonanie importu podobnych danych może powodować konflikt. Przeczytaj, jak Livespace rozpoznaje duplikaty podczas importu:

Firmy

 1. Według NIP z pliku, jeśli w aplikacji istnieje firma z tym numerem NIP.
 2. Według REGON z pliku, jeśli nie dopasowało po NIP, dopasuje po numerze REGON.
 3. Według kolumny Nazwa, jeśli nie dopasowało firmy po NIP ani REGON, a znalazło firmę o tej samej nazwie, ale z różnym (lub bez) NIP i REGON w aplikacji.

Osoby

 1. Według imienia, nazwiska i nazwy firmy.
 2. Według imienia, nazwiska i danych kontaktowych (numery telefonów i adresy e-mail).

Wszystkie dane z pliku powinny być zgodne z tymi, które są podane w Livespace. Finalnie kontakty dopasowywane są na podstawie największej zgodności.

Warto wiedzieć:

 • Jeśli w Ustawieniach profilu nie masz zakładki Import skontaktuj się z administratorem swojego konta. Brak możliwości importowania plików, może wynikać poziomu Twoich uprawnień.
 • Jeśli z jakiegoś powodu potrzebujesz wycofać import, przeczytaj tutaj jak to zrobić.

 

Przeczytaj też, jak przygotować plik do importu:

 

Ustawienia regionalne to obszar, w którym skonfigurujesz język, ustawisz strefę czasową, wyświetlanie formatu danych w CRM dostosowując go do swoich potrzeb.


Ustawienia regionalne

Aby włączyć ustawienia regionalne w Livespace, przejdź do sekcji Ustawienia profilu -> Ustawienia regionalne. Z tego miejsca możesz dostosować swój CRM pod kątem języka, sposobu wyświetlania czasu, daty, liczb i kwot!

Widok ustawień regionalnych w CRM

Zmiana języka

Język, w jakim mówi do nas Livespace, możesz zmienić wybierając polski, lub angielski.

Warto pamiętać, że choć każdy użytkownik Livespace może mieć wybrany inny język interfejsu w ramach jednej firmy, to część danych będzie dostępna tylko w jednym języku, który jest językiem domyślnym.

Zmiana języka dotyczy zatem podstawowych elementów aplikacji, takich jak: nazwy działów, nazwy pól systemowych, komunikaty, etykiety przycisków, itp.

Nie zmieni się natomiast język tych elementów, które są edytowalne i wspólne dla wszystkich użytkowników, na przykład: wprowadzone treści, typy i statusy zadań, kroki w procesie sprzedaży, nazwy samodzielnie dodanych pól dodatkowych.

Aby zmienić język główny dla swojego Livespace:

 1. Przejdź do ustawień regionalnych poprzez Ustawienia profilu
 2. Naciśnij pole Interfejs. Z rozwiniętej listy wybierz język, o który chodzi.Zmiana języka w CRM
 3. Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz. Odśwież stronę, jeśli jest taka potrzeba.Zapisz

Zmiana strefy czasowej

Jeżeli chcesz dostosować/zmienić wyświetlaną strefę czasową:

 1. Przejdź do ustawień regionalnych poprzez Ustawienia profilu
 2. W sekcji Data i czas naciśnij na pole Strefa czasowa.Strefa czasowa w CRM
 3. Z rozwiniętej listy, wybierz odpowiednią strefę czasową, wyszukując np. po nazwie miasta.

Dokonane zmiany zatwierdź naciskając Zapisz.Zapisz

Wyświetlanie daty, czasu, liczb, kwot

W oknie ustawień regionalnych możesz również zmienić sposób wyświetlania daty, czasu, liczb i kwot, a nawet ustawić dzień, który wyświetla się w kalendarzu LiveSpace jako pierwszy dzień tygodnia.

Format czasu możesz ustawić według zegara 24, lub 12-godzinnego, czyli: H:i – 15:30, h:i a – 3:30 pm:Format czasu w CRM

Dokonane zmiany zatwierdź naciskając Zapisz.Zapisz

Livespace CRM pozwala na tworzenie więcej niż jednego procesu sprzedaży. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy prowadzisz sprzedaż w różny sposób w zależności od, przykładowo, rodzaju usługi albo produktu, lub też w zależności od rodzaju klienta – proces sprzedaży dla klienta VIP może wyglądać inaczej niż ma to miejsce w przypadku zwykłego klienta.


Czytaj więcej

W Livespace proces sprzedaży dzieli się na dwa elementy: etapy oraz działania.

Dzięki etapom masz wgląd w postęp danego procesu sprzedażowego. Działania z kolei, informują Cię o tym, jakie czynności należy wykonać dla danej szansy sprzedaży na określonym etapie.

W Livespace możesz w łatwy sposób dostosować proces sprzedaży do Twoich potrzeb. Żeby to zrobić:

 1. Przejdź na do Ustawień konta, z menu po lewej stronie wybierz Szanse sprzedaży, przejdź do zakładki Procesy, a następnie kliknij Edytuj.
 2. Zadecyduj z jakich etapów będzie się składał Twój proces. W tym miejscu możesz:
  • zdefiniować nazwę każdego etapu,
  • zmienić kolejność, przeciągając w odpowiednie miejsce,
  • dodać nowy, klikając Dodaj etap,
  • usunąć, klikając krzyżyk w prawym górnym rogu obszaru etapu.
 3. Zdecyduj jakie działania będą do wykonania w każdym etapie. Podobnie jak w przypadku etapów, możesz:
  • zdefiniować nazwę każdego działania,
  • zmienić kolejność, przeciągając w odpowiednie miejsce,
  • dodać nowy, klikając Dodaj działanie,
  • usunąć, klikając krzyżyk w prawym górnym rogu obszaru działania.
 4. Każdemu działaniu przydziel wagi, które mówią o tym, jak wykonanie danego działania przybliża Cię do zakończenia procesu i wygrania szansy sprzedaży.
 5. Możesz również zdefiniować dla każdego działania ustawienia dodatkowe, które są widoczne po naciśnięciu na ikonę koła zębatego.

  Do wyboru masz następujące opcje:

  • Obowiązkowe – oznacza, że wykonanie działania jest konieczne, aby możliwe było wygranie szansy sprzedaży.
  • Wykonać może – pozwala na wybranie, kto może wykonać działanie – każdy, manager, administrator, czy może tylko wyznaczone osoby
  • Wymagaj notatki – wykonanie danego działania nie będzie możliwe bez uprzedniego dodania notatki, lub notatki z plikiem.
  • Powiadamiaj – pozwala na automatyczne wysyłanie powiadomienia do wybranej grupy osób, na przykład administratorów, managerów lub uczestników szansy sprzedaży, gdy określone działanie zostanie zrealizowane.
  • Wywołaj akcję – pozwala na dodanie zadania po zaznaczeniu działania w procesie.
 6. Po skonfigurowaniu etapów i działań oraz przydzieleniu im odpowiednich wag, kliknij Zapisz i zakończ. 

Warto wiedzieć:

 • W Livespace możesz mieć wiele procesów sprzedaży i korzystać z nich równolegle. Dowiedz się więcej na temat wielu procesów sprzedaży

W Livespace CRM możesz zaimportować dane (m.in. kontakty) zarówno z pliku o rozszerzeniu .csv, .ods, .xls, czyli standardowego arkusza programu Excel.

Aby przeprowadzić taki import:

 1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
  Opcja Ustawienia profilu w CRM
 2. Z menu po lewej stronie wybierz Import.Import w CRM
 3. Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.Zaimportuj kontakty w LiveSpace CRM
 4. W nowym oknie możesz przeciągnąć plik .csv, .xls (.xlsx), lub .ods z danymi do zaimportowowania do CRM, lub nacisnąć na Dodaj plik.Import - dodawanie plików
 5. Jeżeli decydujesz się na drugą opcję, wybierz odpowiedni plik i naciśnij na Otwórz.Kontakty do LiveSpace CRM
 6. Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.Zaimportowany plik kontaktów w LiveSpace CRM
 7. Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób lub firm).Mapowanie pól w LiveSpace CRM
 8. Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.Przejdź do listy kontaktów w LiveSpace CRM
 9. Nowe kontakty będą od tej pory dostępne na liście kontaktów.

 

Przeczytaj też jak zaimportować kontakty z najpopularniejszych aplikacji:

Jeśli korzystasz z HighRise CRM, również możesz przenieść wszystkie swoje informacje do Livespace. Czytaj więcej o imporcie danych z HighRise CRM.

 


Warto wiedzieć:

 • W przypadku nieudanego importu, np. na skutek błędnie wskazanych pól, lub niepoprawnego formatu pliku, operację importu można wycofać – przeczytaj jak to zrobić.

Szablony dokumentów w Livespace CRM pozwalają na zautomatyzowane tworzenie dokumentów o powtarzalnym wyglądzie. Korzystając z przygotowanych szablonów plików Word (.docx), Excel (.xlsx) lub PowerPoint (.pptx), uzupełnionych o odpowiednie pola możesz w błyskawiczny sposób generować gotowe wzory zamówień, ofert, zestawień dotyczących sprzedaży, faktur pro forma czy wzorów umów. Domyślnie dostępne szablony w Livespace dotyczą szans sprzedaży i tylko tam nowa funkcja stanie się dostępna. Jeżeli chcesz korzystać z szablonów również na profilach osób lub firm, możesz dodać własne szablony i zdefiniować, że takie ma być ich zastosowanie. Do operacji w tym obszarze niezbędne są uprawnienia administratora.


Czytaj więcej

W Livespace CRM istnieje możliwość dostosowania formularzy osób, firm, szans sprzedaży, produktów i przestrzeni do własnych potrzeb. Możesz dodać nowe pola, zmieniać ich kolejność oraz grupować je w odpowiednie sekcje. Dzięki temu zaczniesz gromadzić znacznie więcej informacji o klientach – w zależności od specyfiki Twojej branży i ustalonej strategii sprzedaży.


Czytaj więcej

Powiązania pozwalają na odzwierciedlenie w CRM rozmaitych relacji pomiędzy klientami, partnerami i dostawcami.


Przykłady powiązań

Powiązaniami w Livespace mogą być:

 • Relacje pomiędzy firmami:
  • Centrala — Oddział
  • Konkurenci
  • Partnerzy
 • Relacje pomiędzy projektem i firmą:
  • Projekt — Podwykonawca
  • Projekt — Klient
 • Relacje pomiędzy szansą sprzedaży i przestrzenią/projektem:
  • Sprzedaż — Projekt realizacji ustaleń

Aktywowanie obsługi powiązań w CRM

Aby móc skorzystać z powiązań należy włączyć je w ustawieniach.

W tym celu:

 1. Przejdź do Ustawień konta.
 2. Wybierz Powiązania z menu po lewej stronie.Powiązania w menu w LiveSpace CRM
 3. Włącz opcjęOpcja włączania powiązań w LiveSpace CRM

Dodawanie nowego powiązania na profilu

Dodanie nowego powiązania polega na wybraniu typu relacji oraz wskazaniu drugiej strony powiązania.

Aby dodać powiązanie:

 1. Wejdź na wybrany profil kontaktu, szansy sprzedaży lub przestrzeni, na którym chcesz dodać powiązanie.Wchodzenie na profil w LiveSpace CRM
 2. W kolumnie po prawej stronie profilu znajdziesz obszar powiązań. W celu dodania nowego powiązania, naciśnij na Dodaj.Przycisk Dodaj w obszarze powiązań w LiveSpace CRM
 3. Otworzy się okno dodawania powiązania. Okno dodawania powiązania w LiveSpace CRM
 4. Z listy wybierz odpowiednie powiązanie.Wybór powiązania w LiveSpace CRM
 5. Przy tworzeniu powiązania musisz wskazać drugą jego stronę. Wystarczy, że wpiszesz kilka pierwszych liter nazwy, by zobaczyć podpowiedzi.Powiązywanie stron w LiveSpace CRM
 6. Następnie naciśnij na Dodaj, by zapisać powiązanie na profilu.Dodawanie powiązania na profilu w LiveSpace CRM
 7. Otrzymasz potwierdzenie dodania powiązania.Potwierdzenie dodania powiązania w LiveSpace CRM
 8. Powiązanie będzie od tej pory widoczne w kolumnie po prawej stronie profilu.Powiązania na profilu w LiveSpace CRM

Widoczność powiązań na profilach

Po aktywowaniu powiązań w Ustawieniach konta, zobaczysz na profilach kontaktów, sprzedaży i przestrzeni listę powiązań, która znajduje się w kolumnie po prawej stronie:

Powiązania na profilu w LiveSpace CRM

Po najechaniu kursorem myszy na powiązanie zobaczysz szczegóły drugiego z elementów relacji:Szczegóły powiązania w LiveSpace CRM

Modyfikacja typów powiązań w CRM

Typy dostępnych powiązań może zdefiniować administrator w ustawieniach. Domyślnie jest dostępnych kilka przykładowych powiązań, na przykład Centrala — Oddział czy Centrala — Konkurenci.

Poza domyślnymi typami relacji w Livespace można też skonfigurować własne powiązania.

Aby to zrobić:

 1. Przejdź do Ustawień konta.
 2. Wybierz Powiązania z menu po lewej.Powiązania w menu w LiveSpace CRM
 3. Następnie naciśnij na Dodaj powiązanie.Dodaj powiązanie w Ustawieniach LiveSpace CRM
 4. W oknie, które się wyświetli, wskaż, jakie typy elementów będą łączone przez powiązanie (na przykład: sprzedaże z przestrzeniami). Wpisz także etykiety, którymi chcesz opisać obie strony relacji (na przykład Centrala i Oddział lub Sprzedaż i Projekt).Dodawanie typu powiązania w LiveSpace CRM
 5. Naciśnij na Dodaj.Przycisk Dodaj w LiveSpace CRM
 6. Od tej pory możesz wybrać nowy typ powiązania na profilach kontaktów, sprzedaży i przestrzeni.Wybieranie powiązania w LiveSpace CRMOpcjonalnie możesz włączyć możliwość ustawiania powiązań bezpośrednio w formularzu. Wybierz wówczas (dodając nowy typ powiązania), w jakiej sekcji formularza powiązanie ma być widoczne:Pokaż Powiązanie w formularzu w LiveSpace CRMDla powyższego przykładu w formularzu firmy pojawi się nowe pole, w którym będziemy mogli wybrać drugą stronę powiązania – korzystając z listy podpowiedzi widocznej po wpisaniu kilku liter nazwy:Wyszukiwanie stron relacji w LiveSpace CRM

Warto wiedzieć:

 • Powiązania dają niezwykle szerokie możliwości zarządzania relacjami. Ciekawym przykładem jest tu wykorzystanie ich do budowania połączenia pomiędzy sprzedażą a przestrzenią. W ten sposób jesteś w stanie wygodnie odzwierciedlić sytuację, w której zakończona lub bliska zakończenia sprzedaż staje się projektem, który trzeba zrealizować. Nie chcesz trzymać w przestrzeni dotyczącej projektów wszystkich informacji na temat procesu sprzedaży, kwot i negocjacji, a także nie chcesz, aby te same osoby miały dostęp do tych danych. Tworzysz więc osobną przestrzeń o nazwie np. Projekt ABC, ale jednocześnie zachowujesz powiązanie tego projektu ze sprzedażą, dzięki czemu możesz łatwo wrócić do historii wcześniejszych ustaleń.

Jeżeli często otwierasz nowe szanse sprzedaży lub przestrzenie, wygodne może być uruchomienie funkcji ich automatycznego numerowania w Livespace CRM. Jej włączenie wprowadza nowe pole w formularzu szansy sprzedaży lub przestrzeni: Numer.


Jak działa automatyczne numerowanie?

Po uruchomieniu automatycznego numerowania w momencie dodawania nowej szansy sprzedaży lub przestrzeni będzie ona miała od razu przypisany kolejny, unikalny numer.Okno dodawania sprzedaż z jej numerem w LiveSpace CRMNumer możesz ręcznie zmodyfikować:Edycja numeru sprzedaży w LiveSpace CRM

Jak uruchomić automatyczne numerowanie szansy sprzedaży i przestrzeni w CRM?

Aby uruchomić automatyczne numerowanie szansy sprzedaży:

 1. Przejdź do Ustawień konta.
 2. Wybierz z menu po lewej Formularze.Formularze w menu Ustawień w LiveSpace CRM
 3. Następnie wybierz zakładkę Numerowanie.Zakładka Numerowanie w LiveSpace CRM
 4. Włącz opcję numerowania szansy sprzedaży lub przestrzeni.Automatyczne numerowanie szans sprzedaży w CRM
 5. Możesz dodatkowo ustawić parametry numerowania zgodnie z podaną legendą.Ustawianie Numerowania w LiveSpace CRM

Domyślnie schemat numeracji to:

[ kolejny numer ] / [ rok ]   zapisany jako %N/%Y

Możesz zdecydować o zmianie formy numeracji, zmieniając kolejność elementów lub wprowadzając dodatkową informację o miesiącu – %M, dniu – %D, inicjałach użytkownika – %I, czy dla roku – %Y.
Możliwa jest również zmiana wartości numerowania, gdy chcesz rozpocząć je na przykład od liczby 1000 bądź zresetować w nowym roku.

Co się dzieje, gdy usunę sprzedaż lub przestrzeń?

Usunięcie szansy sprzedaży przenosi ją na listę usuniętych, można ją jednak później przywrócić. Dlatego jeżeli usuniesz daną szansę sprzedaży lub przestrzeń, funkcja automatycznego numerowania i tak zaproponuje kolejny numer. Dzięki temu jeśli przywrócisz szansę sprzedaży, nie będzie ona miała zdublowanego numeru.

Segmentacja klientów jest jedną z najprzydatniejszych funkcjonalności w Livespace CRM, która automatyzuje i usprawnia codzienną pracę zespołu sprzedażowego. Raz skonfigurowana segmentacja pozwoli Ci automatycznie określić, czy dany klient jest ważny czy też nie, a także pokaże, którzy klienci najlepiej wpisują się w obraz Twojego idealnego partnera biznesowego. Dzięki segmentacji w Livespace, zrozumiesz, z jakimi klientami pracujesz i na których powinieneś się skupić w pierwszej kolejności, by osiągać sukcesy sprzedażowe. Ty wiesz najlepiej, jaki klient najbardziej odpowiada Twojej firmie i jej potrzebom, dlatego kryteria segmentacji i ich ważność mogą być przez Ciebie dowolnie zmieniane, dodawane i usuwane, a cały proces raz skonfigurowanej segmentacji będzie całkowicie zautomatyzowany.


Konfiguracja segmentacji klientów (osób) w CRM

Aby rozpocząć ustawianie segmentacji:

 1. Przejdź do Ustawień konta.
 2. Wybierz Kontakty z lewego menu, a następnie zakładkę Segmentacja.Zakładka kontakty w ustawieniach LiveSpace CRM
 3. Naciśnij na przycisk Segmentacja osób
 4. Jeśli ustawiasz segmentację po raz pierwszy, zobaczysz komunikat konfiguratora segmentacji. Naciśnij na Start, by rozpocząć dostosowywanie segmentacji do Twoich potrzeb.Konfigurator segmentacji w LiveSpace CRM
 5. W konfiguratorze zobaczysz kilka zdefiniowanych parametrów. Możesz także dodać swoje własne parametry, zanim jednak do tego przejdziemy, skonfiguruj pierwsze pole parametru zatytułowanego Potencjał sprzedaży.Potencjał sprzedaży w segmentacji w LiveSpace CRM
 6. Najpierw określ przedziały parametru (w tym przypadku ilość sztuk, które mogą zostać potencjalnie sprzedane).
  Określanie przedziałów segmentacji w LiveSpace CRM
 7. Teraz każdemu przedziałowi przyporządkuj punkty. Jeśli chcesz premiować dany przedział, bo jest dla Ciebie najistotniejszy, przydziel mu więcej punktów.Punkty dla przedziałów segmentacji w LiveSpace CRM
 8. Możesz także dodać kolejny przedział lub usunąć już istniejący.Dodawanie kolejnego przedziału segmentacji w LiveSpace CRM
 9. Na koniec ustaw ważność parametru, by określić, jak wielki wpływ będzie on mieć na całokształt oceny danej firmy (lub osoby przy segmentacji osób).Ważność parametru segmentacji w LiveSpace CRM
 10. Naciśnij na przycisk Przejdź do nadania nazw segmentom.Przycisk przejścia do nazw w segmentaci w LiveSpace CRM
 11. Nadaj nazwę każdemu segmentowi. Na przykład, najniższy segment, do którego zostaną automatycznie przydzielone firmy lub osoby na podstawie skonfigurowanych przez Ciebie parametrów, może być określony jako „Słaby”. Najlepsze firmy, z kolei, mogą zostać umieszczone w segmencie nazwanym „Idealny”.Nadawanie nazw segmentom w LiveSpace CRM
 12. Na koniec możesz też zmienić zakres punktów dla każdego segmentu.Zakresy punktów segmentacji w LiveSpace CRM
 13. By zachować wszystkie ustawienia konfiguratora segmentacji, naciśnij na przyciskZapisz dane i zakończ konfigurację. Od tej pory Twoi klienci będą automatycznie segmentowani według powyższych ustawień konfiguratora.Zapisywanie ustawień segmentacji w LiveSpace CRM

W każdej chwili możesz powrócić do ustawień segmentacji, by zmienić przyjęte kryteria lub wagę danego parametru. Zmiany po zapisaniu automatycznie obejmą wszystkich Twoich klientów, których masz w kontaktach w LiveSpace.

Dodawanie nowego parametru segmentacji

Zarówno podczas pierwszego użycia konfiguratora segmentacji, jak i po jego ustawieniu, możesz dodać własne parametry, według których będą segmentowani Twoi klienci. Aby to zrobić:

 1. Przejdź do podstrony Segmentacja osób albo przejdź do punktu drugiego, jeśli już jesteś w konfiguratorze segmentacji.
 2. Naciśnij link Dodaj parametr.Dodawanie parametru segmentacji w LiveSpace CRM
 3. Wybierz Dodaj.Przycisk dodawania parametru segmentacji w LiveSpace CRM
 4. Otworzy się nowe okno, w którym możesz wpisać nazwę parametru. Dodatkowo możesz także umieścić jego opis.
 5. Wybierz rodzaj mierzonych danych zależnie od tego, czy danymi będą liczby czy dane nieliczbowe (np. słowa).
 6. Określ przedziały i dopisz do nich punkty.
 7. Jeśli wszystkie ustawienia parametru są gotowe, naciśnij na Dodaj .Przycisk Dodaj nowego parametru w LiveSpace CRM
 8. Nowy parametr zostanie zapisany.Zapisywanie parametru w LiveSpace CRM
 9. Stworzony przez Ciebie parametr będzie widoczny na stronie segmentacji.

Warto wiedzieć:

 • Po skonfigurowaniu zasad segmentacji, ustal w obrębie firmy zasady, zgodnie z jakimi chcesz podchodzić do poszczególnych typów klientów i jakie w związku z tym mają być podejmowane działania przez Twój zespół sprzedażowy. Zastanów się, na przykład, jak obsługiwać klientów z segmentu o najwyższym potencjale sprzedaży, a co robić z tymi klientami, którzy zostali przypisani do najniższych segmentów. Możesz przyjąć inny model prowadzenia procesu sprzedaży, gdy dotyczy ona klienta z kluczowego segmentu. Więcej o wielu procesach sprzedaży przeczytasz tutaj.
 • Możesz niemal dowolnie określić, jakimi parametrami będziesz rozróżniał swoich klientów. Jeżeli chcesz ich oceniać na podstawie parametru, którego nie ma na profilu kontaktu, wystarczy że z poziomu konfiguratora segmentacji dodasz nowe pole formularza.

Segmentacja klientów jest jedną z najprzydatniejszych funkcjonalności w Livespace CRM, która automatyzuje i usprawnia codzienną pracę zespołu sprzedażowego. Raz skonfigurowana segmentacja pozwoli Ci automatycznie określić, czy dany klient jest ważny czy też nie, a także pokaże, którzy klienci najlepiej wpisują się w obraz Twojego idealnego partnera biznesowego. Dzięki segmentacji w Livespace, zrozumiesz, z jakimi klientami pracujesz i na których powinieneś się skupić w pierwszej kolejności, by osiągać sukcesy sprzedażowe. Ty wiesz najlepiej, jaki klient najbardziej odpowiada Twojej firmie i jej potrzebom, dlatego kryteria segmentacji i ich ważność mogą być przez Ciebie dowolnie zmieniane, dodawane i usuwane, a cały proces raz skonfigurowanej segmentacji będzie całkowicie zautomatyzowany.


Konfiguracja segmentacji klientów (firm) w CRM

Aby rozpocząć ustawianie segmentacji:

 1. Przejdź do Ustawień konta.
 2. Wybierz Kontakty z lewego menu, a następnie zakładkę Segmentacja.Zakładka kontakty w ustawieniach LiveSpace CRM
 3. Naciśnij na przycisk Segmentacja firm
 4. Jeśli ustawiasz segmentację po raz pierwszy, zobaczysz komunikat konfiguratora segmentacji. Naciśnij na Start, by rozpocząć dostosowywanie segmentacji do Twoich potrzeb.Konfigurator segmentacji w LiveSpace CRM
 5. W konfiguratorze zobaczysz kilka zdefiniowanych parametrów. Możesz także dodać swoje własne parametry, zanim jednak do tego przejdziemy, skonfiguruj pierwsze pole parametru zatytułowanego Potencjał sprzedaży.Potencjał sprzedaży w segmentacji w LiveSpace CRM
 6. Najpierw określ przedziały parametru (w tym przypadku ilość sztuk, które mogą zostać potencjalnie sprzedane).
  Określanie przedziałów segmentacji w LiveSpace CRM
 7. Teraz każdemu przedziałowi przyporządkuj punkty. Jeśli chcesz premiować dany przedział, bo jest dla Ciebie najistotniejszy, przydziel mu więcej punktów.Punkty dla przedziałów segmentacji w LiveSpace CRM
 8. Możesz także dodać kolejny przedział lub usunąć już istniejący.Dodawanie kolejnego przedziału segmentacji w LiveSpace CRM
 9. Na koniec ustaw ważność parametru, by określić, jak wielki wpływ będzie on mieć na całokształt oceny danej firmy (lub osoby przy segmentacji osób).Ważność parametru segmentacji w LiveSpace CRM
 10. Naciśnij na przycisk Przejdź do nadania nazw segmentom.Przycisk przejścia do nazw w segmentaci w LiveSpace CRM
 11. Nadaj nazwę każdemu segmentowi. Na przykład, najniższy segment, do którego zostaną automatycznie przydzielone firmy lub osoby na podstawie skonfigurowanych przez Ciebie parametrów, może być określony jako „Słaby”. Najlepsze firmy, z kolei, mogą zostać umieszczone w segmencie nazwanym „Idealny”.Nadawanie nazw segmentom w LiveSpace CRM
 12. Na koniec możesz też zmienić zakres punktów dla każdego segmentu.Zakresy punktów segmentacji w LiveSpace CRM
 13. By zachować wszystkie ustawienia konfiguratora segmentacji, naciśnij na przyciskZapisz dane i zakończ konfigurację. Od tej pory Twoi klienci będą automatycznie segmentowani według powyższych ustawień konfiguratora.Zapisywanie ustawień segmentacji w LiveSpace CRM

W każdej chwili możesz powrócić do ustawień segmentacji, by zmienić przyjęte kryteria lub wagę danego parametru. Zmiany po zapisaniu automatycznie obejmą wszystkich Twoich klientów, których masz w kontaktach w LiveSpace.

Dodawanie nowego parametru segmentacji

Zarówno podczas pierwszego użycia konfiguratora segmentacji, jak i po jego ustawieniu, możesz dodać własne parametry, według których będą segmentowani Twoi klienci. Aby to zrobić:

 1. Przejdź do podstrony Segmentacja firm (lub Segmentacja osób) albo przejdź do punktu drugiego, jeśli już jesteś w konfiguratorze segmentacji.
 2. Naciśnij link Dodaj parametr.Dodawanie parametru segmentacji w LiveSpace CRM
 3. Wybierz Dodaj.Przycisk dodawania parametru segmentacji w LiveSpace CRM
 4. Otworzy się nowe okno, w którym możesz wpisać nazwę parametru. Dodatkowo możesz także umieścić jego opis.
 5. Wybierz rodzaj mierzonych danych zależnie od tego, czy danymi będą liczby czy dane nieliczbowe (np. słowa).
 6. Określ przedziały i dopisz do nich punkty.
 7. Jeśli wszystkie ustawienia parametru są gotowe, naciśnij na Dodaj .Przycisk Dodaj nowego parametru w LiveSpace CRM
 8. Nowy parametr zostanie zapisany.Zapisywanie parametru w LiveSpace CRM
 9. Stworzony przez Ciebie parametr będzie widoczny na stronie segmentacji.

Warto wiedzieć:

 • Po skonfigurowaniu zasad segmentacji, ustal w obrębie firmy zasady, zgodnie z jakimi chcesz podchodzić do poszczególnych typów klientów i jakie w związku z tym mają być podejmowane działania przez Twój zespół sprzedażowy. Zastanów się, na przykład, jak obsługiwać klientów z segmentu o najwyższym potencjale sprzedaży, a co robić z tymi klientami, którzy zostali przypisani do najniższych segmentów. Możesz przyjąć inny model prowadzenia procesu sprzedaży, gdy dotyczy ona klienta z kluczowego segmentu. Więcej o wielu procesach sprzedaży przeczytasz tutaj.
 • Możesz niemal dowolnie określić, jakimi parametrami będziesz rozróżniał swoich klientów. Jeżeli chcesz ich oceniać na podstawie parametru, którego nie ma na profilu kontaktu, wystarczy że z poziomu konfiguratora segmentacji dodasz nowe pole formularza.

Szablony dokumentów bazują na zastępowaniu w przygotowanych wcześniej plikach określonych pól danymi z systemu CRM. Więcej na ten temat przeczytasz w materiale Szablony dokumentów. Aby edytować szablony, budować własne i uzupełniać je o nowe pola, przydatna może okazać się poniższa lista obsługiwanych pól.

W tym artykule opisaliśmy pola obsługiwane w szablonach dokumentów dotyczące:


Czytaj więcej

Livespace CRM może Ci wysyłać powiadomienia e-mail. Takie powiadomienia wysyłane są na Twój adres logowania do Livespace i są związane z:

 • przydzielonym zadaniem
 • wykonaniem zleconego zadania przez inną osobę
 • koniecznością uzupełniania danych kontaktowych dla dodanego kontaktu
 • pojawieniem się komentarza w dyskusji, w której bierzesz udział
 • polubieniem Twojego wpisu
 • zbliżającą się lub przekroczoną datą finalizacji szansy sprzedaży

Dodatkowo Livespace może wysyłać Ci codzienne podsumowanie dnia, mówiące o najważniejszych wydarzeniach, jakie odnotował.

Czytaj więcej

Podłączenie skrzynki e-mail do Livespace pozwala na gromadzenie korespondencji z klientami oraz na wysyłanie wiadomości bezpośrednio z CRM. Synchronizowane wiadomości zostaną przypisane do odpowiednich kontaktów i szans sprzedaży.

 • Jeżeli korzystasz z poczty Gmail, wybierz opcję Dodaj nowe konto Google.
 • Jeśli posiadasz konto pocztowe innego dostawcy, wybierz Dodaj nowe konto IMAP i wykonaj kolejne kroki z tego artykułu.

Aby podłączyć konto pocztowe IMAP* do Livespace:

 1. Podaj podstawowe dane swojej skrzynki e-mail (obsługiwane są wyłącznie serwery korzystające z protokołu IMAP):
  Login wpisz pełny adres skrzynki e-mail
  Hasło uzupełnij hasło, którego używasz logując się na skrzynkę
  Adres serwera IMAP adres serwera, na którym znajduje się Twoja skrzynka e-mail
  (te informacje uzyskasz od dostawcy Twojej poczty lub działu IT w Twojej firmie)
 2. Określ dodatkowe dane dotyczące konfiguracji konta. W tej sekcji możesz wskazać, kto jest właścicielem skrzynki oraz czy Livespace ma zapisywać tylko odebrane, tylko wysłane, czy wszystkie wiadomości.Okreslenie właściciela skrzynkie email w systemie crm
 3. Określ, kto będzie widział wiadomości e-mail z podłączonej skrzynki pocztowej. Możesz zdecydować, czy wiadomości ma widzieć: każdy użytkownik Livespace, tylko właściciel konta i managerowie, czy wyłącznie właściciel konta. To również w tym miejscu decydujesz o domyślnej widoczności wiadomości z tej skrzynki.
 4. Jeśli chcesz wysyłać wiadomości z CRM używając tej skrzynki e-mail, włącz opcję Zezwól na wysyłanie wiadomości z tego konta.zezwol-na-wysylanie-wiadomosci
 5. Zatwierdź dodanie konta przyciskiem Dodaj.

Ważne: Livespace do wysyłki wiadomości natychmiastowych korzysta z zewnętrznego dostawcy, a następnie poprzez protokół IMAP, umieszcza na skrzynce użytkownika wiadomości w odpowiednich folderach z wysłanymi wiadomościami.

Zobacz też:

Zarządzanie skrzynką e-mail

Livespace CRM pozwala stworzyć szablony zadań, których następnie możesz błyskawicznie użyć na profilach osób, firm, sprzedaży i przestrzeni. Dzięki temu nie będziesz tracić czasu na każdorazowe tworzenie tych samych, lub podobnych zadań.


Czytaj więcej

Zadania posprzedażowe to zestaw gotowych, zdefiniowanych przez administratora zadań, jakie pojawią się po wygraniu sprzedaży. Celem zadań posprzedażowych jest dbanie o lojalność klienta – dzięki ich wykorzystaniu zespół handlowy pamięta, że sprzedaż nie kończy się na podpisaniu umowy, może być natomiast otwarciem nowych procesów sprzedaży z zakresu cross- i up-sellingu.


Czytaj więcej

Zadania Livespace CRM pozwalają na integrację z zewnętrznymi programami obsługującymi kalendarze w formacie iCal lub RSS. Dzięki temu możliwe jest wyświetlanie kalendarza Livespace np. w Google Calendar, Outlook, lub dowolnym innym narzędziu, w formie zewnętrznego kalendarza.


Czytaj więcej

Livespace CRM pozwala na udostępnienie zadań innym użytkownikom.


Czytaj więcej

Statusy zadań w Livespace CRM pozwalają na szybkie filtrowanie zadań określonego typu oraz kontrolę zaawansowania realizacji zadań. Domyślnie statusy zadań są nieaktywne i wymagają ręcznego uruchomienia.


Czytaj więcej

Typy zadań w Livespace CRM pozwalają na szybkie filtrowanie zadań określonego typu oraz wygodne przeglądanie statystyk pod kątem realizacji zadań określonego typu.
Czytaj więcej

Segmentacja klientów jest jedną z najprzydatniejszych funkcji w Livespace CRM, która automatyzuje i usprawnia codzienną pracę zespołu sprzedażowego. Raz skonfigurowana segmentacja pozwoli Ci automatycznie określić, czy dany klient jest kluczowy czy nie, a także pokaże, którzy klienci najlepiej wpisują się w obraz Twojego idealnego partnera biznesowego. Dzięki segmentacji w Livespace zrozumiesz, z jakimi klientami pracujesz i na których z nich powinieneś się skupić w pierwszej kolejności, by osiągać sukcesy sprzedażowe. Ty wiesz najlepiej, jakiego klienta szuka Twoja firma, dlatego kryteria segmentacji i ich priorytet mogą być przez Ciebie dowolnie zmieniane, dodawane i usuwane, a cały proces raz skonfigurowanej segmentacji będzie całkowicie zautomatyzowany.


Czytaj więcej